logoz500x4003

Nieuws/News

 

 

Onze administratie is per email info@bodystylehealthcentre.nl en telefoon 077-3518243 (Locatie Venlo) bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Team Bodystyle HealthCentre

 20-05-2020
Groepslessen in de buitenlucht!
We hebben goedkeuring van de gemeente gekregen om les te geven op onze parkeerplaats. Op onze website (www.bodystylehealthcentre.nl) en op onze facebookpagina (www.facebook.com/bodystylehealthcentre) kun je het programma zien. We hebben maar plek voor deelnemers. Reserveren is daarom verplicht. Je kunt een plek reserveren via email: judith@bodystyle-venlo.nl. Je ontvangt altijd bevestiging. Het is niet toegestaan zonder bevestiging te komen Dit omdat er helaas regels zijn waar wij ons aan dienen te houden.

Via de bevestigingsmail ontvang je alle informatie.

Wij hopen jullie spoedig te mogen ontvangen.

Met sportieve groet,


22-04-2020
Coronamaatregelen verlengd tot dinsdag 19 mei

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot 19 mei.
In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
Via email worden onze leden verder geïnformeerd m.b.t. hun lidmaatschap.03-04-2020
Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.27-03-2020
Belangrijk bericht over contributie.

Wij hebben al onze actieve leden vandaag een email gestuurd over de contributie van april. Wij hopen dat iedereen deze heeft ontvangen. De afzender is noreply@logifitonline.nl (ons softwaresysteem)

Mocht je geen email van ons hebben ontvangen stuur ons dan een email met je gegevens erin,  zodat wij je alsnog deze email kunnen nasturen.

Het is een bijzondere tijd. Wij wensen iedereen veel gezondheid en hopen daar spoedig ook weer ons steentje voor bij te kunnen dragen.

Doe je al mee met onze online live workouts?

Programma van volgende week:
Maandag 10.00-11.00 Burning
Woensdag 10.00-11.00 PilatesMix
Vrijdag 10.00-11.00 FitWorkout

 26-03-2020
Beste leden,

Doe mee met onze live online workouts.
Kijk op onze facebook pagina voor dag en tijdstip en meld je aan.

BodyStyle Facebook pagina/page >>


19-03-2020
Beste leden,
In verband met het Coronavirus en de maatregelen hieromtrent zijn wij genoodzaakt onze clubs (Venlo en Blerick) tot 6 april te sluiten. Wij vinden het heel vervelend dat jullie even niet in onze clubs kunnen sporten maar zijn ervan overtuigd dat jullie begrip hebben voor deze noodzakelijke maatregel om de verspreiding van het virus te beperken.
Gebruik de energie die je normaliter in je training stopt voor jezelf en je omgeving zodat we met zijn allen zo snel mogelijk dit virus kunnen verslaan. Momenteel zijn we met partijen in overleg om voor jullie online trainingen te realiseren. We houden jullie op de hoogte via onze social media kanalen en op onze website.

Zorg goed voor jezelf en je dierbaren. We hopen jullie snel weer te mogen ontvangen in onze clubs.

Onze administratie is per email info@bodystylehealthcentre.nl en telefoon 077-3518243 (Locatie Venlo) bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Team Bodystyle HealthCentre

 

 

Our administration is available by email info@bodystylehealthcentre.nl and phone +31-(0)77-3518243 (location Venlo) from Monday to Friday from 9 am to 12 am.

Team Bodystyle HealthCentre

 20-05-2020
Outdoor group lessons!
We have received approval from the municipality to teach in our parking lot. You can see the program on our website (www.bodystylehealthcentre.nl) and on our facebook page (www.facebook.com/bodystylehealthcentre).
We only have room for participants. Reservations are therefore required. You can reserve a place by email: judith@bodystyle-venlo.nl. You always receive confirmation. It is not allowed to come without confirmation. This is because there are unfortunately rules that we have to follow.

You will receive all information via the confirmation email.

We hope to receive you soon.

With sporty greetings,


 

22-04-2020
Corona measures extended until Tuesday May 19

The cabinet has today decided that all corona measures in the Netherlands will be extended until May 19.
In the week before May 19, the Cabinet will assess what is needed for the period thereafter.
Our members are further informed about their membership by email.

 03-04-2020
Corona measures extended until Tuesday 28 April

The cabinet has decided today that all corona measures in the Netherlands will be extended until Tuesday 28 April. In the week before 28 April, the Cabinet will assess what is needed for the period thereafter. It is urgent advice for the upcoming Easter weekend to stay at home.

Sports facilities, catering and childcare will therefore remain closed until 28 April. In any case, schools will remain closed until after the May holiday. The ban on events will remain in effect until June 1.

The renewal is necessary to control the spread of the coronavirus, protect vulnerable groups and ensure that healthcare providers and hospitals are able to cope with the high pressures. There must be sufficient evidence to reduce the number of hospitalizations and the capacity in intensive care units before it can be said with certainty that the epidemic is under control and that measures can therefore be reconsidered.

The Netherlands is far from there. However, the right path has been taken. The number of sick is still increasing, but this is not as fast as a few weeks ago, before measures were announced. Anyone who is currently infected with the virus will pass it on to fewer people on average than would be the case without measures. This means that the measures work. It will take a few weeks for this decrease to be visible in a decrease in the number of patients in hospitals. There is simply time between people becoming infected, getting sick and a possible hospitalization.

It is therefore important that all Dutch people maintain the measures together, because the risk of infection is still high. It is therefore crucial to continue to comply with the measures.

Only together can we control corona.27-03-2020

Important message about contribution.

We have sent all our active members an email today about the April contribution. We hope everyone has received it. The sender was noreply@logifitonline.nl (our software system)

If you didn't received an email from us, please send us an email with your details, so that we can still send you this email.

It's a special time. We wish everyone a lot of health and hope to be able to contribute to this soon.

Are you already participating in our online live workouts?

Next week's program:
Monday 10.00-11.00 Burning
Wednesday 10.00-11.00 PilatesMix
Friday 10.00-11.00 FitWorkout

 26-03-2020
Dear members,

Join our live online workouts.
Check our facebook page for day and time and sign up.

BodyStyle Facebook pagina/page >>


19-03-2020
Dear members,
Due to the Corona virus and the measures in this respect, we are forced to close our clubs (Venlo and Blerick) until April 6. We are very sorry that you are not able to exercise in our clubs for a little while, but we are convinced that you understand this necessary measure to limit the spread of the virus. Use the energy that you normally put in your training for yourself and your environment so that we can all beat this virus as soon as possible. We are currently in consultation with parties to realize online training for you. We will keep you informed through our social media channels and on our website.

Take care of yourself and your loved ones. We hope to welcome you again in our clubs.

Our administration is available by email info@bodystylehealthcentre.nl and phone +31-(0)77-3518243 (location Venlo) from Monday to Friday from 9 am to 12 am.

Team Bodystyle HealthCentre